Generelle handelsvilkår- og betingelser vedrørende flytning og transport

§1 Vilkår

1.1 Nærværende betingelser og vilkår udgør det fulde aftalegrundlag. Vilkår som ikke fremgår af nærværende betingelser, kan ikke gøres gældende medmindre, at der på forhånd er truffet en særlig skriftlig aftale.

1.2 I nærværende betingelser vil Atlas Flytteservice ApS benævnes AF.

1.3 VI nærværende betingelser vil “Kunden” henvise til den respektive ejer eller den der på ejers vegne er bemyndiget til at bestille flytning og/eller transport.

§2 Flytning og transport

2.1 En ”normal” flytning og transport indbefatter ned- og opbæring af flyttegods, kørsel til den nye adresse samt løs anbringelse af flyttegods efter kundens anvisninger.

2.2 Ved bestilling af flytning er afmontering og montering som udgangspunkt ikke inkluderet, men kan tilkøbes ved nærmere aftale. Såfremt Kunden allerede i sin flytteforespørgsel har efterspurgt af- og påmontering vil det være inkluderet i tilbuddet.

2.3 AF kan levere flyttekasser, bobleplast, plastfilm og indpakningspapir efter aftale. Dette kan kunden læse nærmere om på AF’s hjemmeside. 

2.4 Hvis kunden ønsker ned- og udpakning, afmontering og montering eller flytning af genstande over 70 kg skal dette aftales på forhånd.

2.5 Kundens afbestilling af flytningen/transporten skal meddeles senest 24 timer før den aftalte dag. Såfremt afbestilling ikke medelles rettidigt henvises der til §7, stk. 7.

2.6 AF forbeholder sig retten til en forsinkelsesbuffer på 24 timer, hvor der ikke kan diskuteres nedslag i pris. Dette skyldes, at der tages forbehold for, at opgaven som flytteholdet er ude på forinden kan være mere omfattende end først angivet af den pågældende kunde. Herudover tages der også forbehold for uforudsete problemer med bilen, trafikforhold, vejrforhold forekomst af sygdom hos AF’s personale eller lignende. Såfremt flytningen sker indenfor et døgn af det aftalte med AF kan kunden ikke kræve afslag i prisen.

2.7 Udover egne flyttehold, forbeholder AF sig retten til at benytte tilknyttede samarbejdspartnere som underleverandører til at udføre opgaven. Såfremt dette er tilfældet vil al form for kommunikation og planlægning stadig varetages af AF, og den aftalte pris jf. Kundens bekræftelsesmail vil under ingen omstændigheder påvirkes pga. dette.
Dette kan skyldes travlhed og/eller, at vi har en tilknyttet leverandør, vi finder særlig hensigtsmæssig at benytte, fordi denne er specialiseret i lige netop den type opgave, som Kunden skal have udført.

2.8 Under flytning forventes der til enhver tid at følgende kriterier efterleves: 

Belysning – Der forventes tilstrækkelig belysning i den respektive bolig under hele flytningen således, at flyttemændende uhindret kan udføre deres arbejde. 

Passage – Det forventes, at der under hele flytningen er uhindret passage gennem alle de respektive rum, indkørsler, opgange, haver og lign. i forbindelse med udflytning og indflytning.

Elektroniske døre – Såfremt der er elektroniske døre på en flytning forventes det, at Kunden på forhånd har fundet en løsning således, at disse ikke besværliggør flyttemændendes arbejde, da dørene forventes åbentstående underflytningen. Såfremt flyttemændende skal sørge for ovenstående ved f.eks. at slå den automatiske dørfunktion fra eller håndtere det dertilhørende elektroniske panel, så vil dette være på Kundens eget ansvar. 

Elevator – AF kan ikke holdes ansvarlige for eventuelle defekter på en elevator som benyttes under flytning. Elevatorer anvendes kun i forbindelse med en flytning på Kundens egen opfordring, eller hvis det i Kundens egen flytteforespørgsel er anført, at der vil være en elevator tilgængelig på flytningen. 

Kundens tilstedeværelse – Kunden eller andre som agerer på vegne af Kunden, forventes at være til stede på både fraflytningsadressen under udflytningen samt på tilflytningsadressen under indflytningen. Såfremt flyttemændende er forhindret i at komme ind til en af de respektive boliger under flytningen grundet Kundens manglende tilstedeværelse, skal AF være orienteret heromkring på forhånd. Såfremt ovenstående ikke efterleves, kræves der merbetaling på timebasis for den tabte arbejdstid, hvilket opgøres i 500,- kr. inkl. moms. pr. flyttemand.

Monteringsarbejde – Monteres/afmonteres der efter kundens eget ønske eller opfordring, forventes der dertilhørende omgivelser, hvori der kan monteres/afmonteres uden risici for ridser/skader på vægge, gulve, lamper m.m.. Her er der eksempelvis tale om grundig afdækning af nyslebne gulve eller nymalede vægge. Ovenstående punkt henviser til uundgåelige ridser/skaber, som kan opstå i forbindelse med monteringsarbejde ved og omkring nyslebne gulve eller på nymalede vægge. Såfremt ridser/skader er forårsaget direkte af AF’s mandskab i ikke-følsomme omgivelser påtager AF sig ansvaret for det beskadigede.

§3 Farligt gods

3.1 Farligt gods transporteres ikke uden, at der forudgående er truffet særlig aftale herom.

3.2 Ved bestilling af kørsel med farligt gods, skal Kunden til enhver tid oplyse AF om alle relevante og nødvendige oplysninger således, at godset kan transporteres iht. gældende myndighedskrav. Såfremt AF ikke har modtaget alle relevante og nødvendige oplysninger inden flytningen af det farlige gods, kan evt. erstatningskrav ikke gøres gældende.

§4 Specifikke regler og vilkår vedr. flytning og transport til udlandet

4.1 Ved bestilling af udlandstransport gælder følgende yderligere betingelser:

4.2 Kunden bekræfter ved sin bestilling, at der ikke er toldpligtige eller ulovlige effekter i gods, flyttekasser og indbo (som f.eks. tobak, spiritus, porno, narkotika, tyvekoster, våben eller andet, der strider mod lokale, nationale eller internationale lovgivninger).

4.3 AF forbeholder sig ret til regulere den aftalte pris i tilfælde af, at der efter dagen, hvor tilbuddet er afgivet sker ændringer af f.eks. færgetakster, broafgifter, valutakurser eller såfremt § 4, stk. 2 ikke overholdes.

4.4 Kundens afbestilling af en flytning/transport til udlandet skal meddeles senest 14 dage før den aftalte flyttedag. Sker afbestillingen ikke rettidigt henvises der til §7, stk. 7.

4.5 Erstatningsansvar ved transport mere end 24 timers kørsel fra Danmark samt internationale transporter udføres i henhold til CMR-loven. Erstatningsbeløbet er max 8,33 sdr/kg. pr. beskadiget eller bortkommet gods. (Special Drawing Rights) (ca. 90 kr.) pr. kg. gods.

§5 Erstatningsansvar vedr. flytning samt transport

5.1 AF er kun ansvarlig for flytninger og transporter, som de selv udfører, og som der er indgået en skriftlig aftale om. 

5.2 Eventuelle skader på inventar som AF måtte forvolde under flytning og transport, erstattes med max. kr. 1.000.000 kr. pr. transport samt 50.000 kr. for en enkelt genstand eller indholdet af en flyttekasse/kolli. Kundens selvrisiko udgør kr. 3.500,00 ved enhver skade. Følgende begrænsninger gør sig gældende ved disse genstande: Malerier, kunstgenstande, antikviteter, ægte tæpper og lignende erstattes med max. kr. 5.000 pr. genstand.

5.3 Har Kunde værdifulde genstande (+5.000 kr.), der skal flyttes, skal AF til enhver tid have klar besked herom. Dette skyldes specielle forhold, der skal tages af AF og flyttemændende.

5.4 AF kan nægte at flytte en genstand, hvis det vurderes at det er farligt for genstanden, vores personale eller i anden forstand.

5.5 Flyttes eller transporteres der genstande/kolli, efter AF har påvist at dette ikke vil være forsvarligt, fralægger AF sig ethvert ansvar for det flyttede.

5.6 Vi anbefaler alle kunder at tegne en udvidet transportforsikring med eget forsikringsselskab ved flytning af genstande, hvis værdi overstiger det maksimale erstatningskrav som forklaret §5 stk. 2.

5.7 AF’s erstatningsansvar bestemmes i henhold til genanskaffelsesprisen umiddelbart inden skaden indtrådte. Affektionsværdi eller anden særlig værdi erstattes ikke.

5.8 AF er ikke ansvarlig for bortkomst af ejendele/indbo i følgende tilfælde: Ved på– og aflæsning vil der forekomme situationer, hvor flyttemændene ikke har udsyn til bilen, eksempelvis hvis der flyttes til en lejlighed på 3.sal. Derfor anbefaler vi altid, at man selv er til stede for at holde opsyn med bilen, imens flyttemændene bærer inventaret ind i boligen. Alternativt kan Kunden få et familiemedlem eller en ven til at holde opsyn med bilen, imens flyttemændene bærer inventaret ind i boligen.

5.9 AF påtager sig ikke ansvar for skader på uforsvarligt/mangelfuldt emballeret gods. Det er til enhver tid Kundens ansvar at pakke alt gods i henhold til AF’s pakkeliste for, at der kan indtræde erstatningsansvar for AF. Med dette menes, at alt inventar indpakkes i korrekt emballage såsom bobleplast, plastfilm og indpakningspapir, for at sikre beskyttelse af selve møblet og andre overflader som gulve, vægge, bordplader, skabe eller lignende. Hvis godset ikke er emballeret forsvarligt kan AF ikke stilles til ansvar for buler, skrammer eller ridser, som der kan opstå i forbindelse med en flytning af effekterne. Såfremt Kunden har brug for vejledning til nedpakning og indpakning kan dette findes på AF’s hjemmeside eller ved direkte henvendelse til AF. Ligeledes kan Kunden tilkøbe emballering og nedpakning af AF, som sikrer korrekt emballeret og nedpakket gods. 

5.10 Hvis Kunden selv hjælper med at håndtere flyttegods frafalder AF’s erstatningsansvar.

5.11 Gods som kan pakkes forsvarligt i flyttekasser, men ikke er pakket i flyttekasser erstattes ikke.

5.12 AF erstatter ikke skader opstået på dørkarme, vinduer mm. under flytning. Dette da der ofte er uhåndterlige møbler eller genstande, som uanset flytteteknik, osv., ikke kan kringles ud af døre/vinduer uden risiko for, at der sker noget. Her kan man undgå mange problemer, ved så vidt muligt at skille de møbler man har ad, eller at bestille os til at gøre det.

  • Vin, tobak og spiritus erstattes ikke.

  • Inventar som kunden selv har pakket i kasser, container, kartoner, kurve, møbler eller lignende erstattes ikke med mindre der er synlige skader på emballagen ved modtagelse af inventaret (aflæsning).

  • Alle former for elektrisk udstyr erstattes ikke medmindre AF har forvoldt synlige skader på genstandene.

  • AF ́s erstatningsansvar frafalder helt ved flytning af gods, der af forskellige årsager ved sin beskaffenhed ikke kan tåle de normale påvirkninger ved håndtering og/eller kørsel.

5.13 AF er ikke ansvarlig for bortkomst eller beskadigelse af penge, pengeeffekter, smykker, guld, sølv, juvel-sten eller lignende.

5.14 AF er ikke ansvarlig for skader, der skyldes omstændigheder, som AF ikke er gjort bekendt med eller andre uforudsigelige forhold (force majeure).

5.15 AF forbeholder sig retten til at dokumentere ved billeder og video ved start af flytningen. Således har vi mulighed for at kunne dokumentere og henvise til effekter, der har været beskadiget allerede før flytningen iværksattes.

5.16 Beskadiges enkelte dele af en genstands helhed (såsom sengeben på en seng), er AF ikke ansvarlig for en eventuel værdiforringelse af selve helheden. Det vil i ovennævnte eksempel betyde, at AF ikke erstatter hele sengen, men derimod kun sengebenene.

5.17 Ved forsikringssager overgår ejendomsretten af den beskadigede genstand til AF, så snart erstatningen er betalt. Hvis dette af diverse grunde ikke kan lade sig gøre, frafalder erstatningsgrundlaget.

5.18 I stedet for kontant erstatning kan AF efter aftale med Kunden reparere den beskadigede genstand ved brug af relevante fagmænd. AF kan også levere en genstand, som er identisk med den beskadigede genstand.
AF’s erstatningsansvar begrænses til den beskadigede genstands genanskaffelsesværdi med fradrag af værdiforringelse for alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder.

5.19 Skader på ud- og indgange erstattes ikke, såfremt genstande ikke kan komme igennem disse Vi henviser til §5 stk. 12.

§6 Reklamation

6.1 Ønsker Kunden at gøre krav på erstatning fordi denne mener, at der er forvoldt synlige skader eller mangler på flyttegodset imødeser AF, at Kunden gør det tilknyttede flyttehold opmærksomme på dette allerede ved modtagelsen af flyttegodset. Herefter skal Kunden hurtigst muligt kontakte AF’s kundeserviceafdeling.
Skadeanmeldelse samt vedhæftet billeddokumentation skal inden for 48 timer efter godset er modtaget, fremsendes til AF. For øvrige skader skal skriftlig reklamation ligeledes være fremsendt til AF senest 48 timer efter modtagelse af godset.
Erstatningskrav kan under ingen omstændigheder gøres gældende, såfremt ovennævnte frister ikke overholdes af Kunden.

§7 Pris og betaling

7.1 AF har ikke nogle former for helligdags, weekend- eller nattillæg.

7.2 AF forbeholder sig retten til at kræve et tungløfttillæg, hvis dette findes nødvendigt (kan også aftales inden løft). Dette er et byrdetillæg på 500,- kr., der af AF kan kræves, når der skal flyttes genstande, der vejer 70kg eller mere. Beløbet går ubeskåret til flytteholdet. Ved specialflytninger som fx. klaver, flygler, pianetter, våbenskabe mm. er byrdetillægget altid medregnet i vores tilbud.

7.3 Såfremt forholdene på fra- og/eller tilflytningsadressen har været årsag til, at AF er blevet påført unormale udgifter kan AF gøre krav på merbetaling. Her tilregnes især besværlige, direkte farlige eller måske ligefrem umulige tilkørselsforhold, trapper eller generelle adgangsforhold.

7.4 Såfremt AF er bestilt til en opgave, hvor vi forgæves har forsøgt at levere en genstand, fordi den ikke har kunne komme igennem en dør, port eller lign skal Kunden alligevel betale den aftalte pris jf. Kundens bekræftelsesmail.

7.5 AF forbeholder sig retten til at justere prisen, såfremt den bestilte opgave i realiteten afviger fra den beskrevne opgave, som AF har afgivet tilbud på. Ved bestilling af en opgave forpligter Kunden sig således til, at den beskrevne opgave er repræsentativ for opgavens reelle omfang, hvad angår generelle forhold, størrelse på bolig og mængden af inventar.

7.6 Betaling skal være AF i hænde senest 23:59 på selve flyttedagen. Såfremt der betales digitalt på en helligdag eller weekenden, hvor betalingen derfor kan være forsinket, kan AF til enhver tid kræve dokumentation på betalingen, såfremt AF finder dette nødvendigt. Der kan i særlige tilfælde kræves forudbetaling, såfremt der er truffet skriftlig aftale herom eller ved udlandstransport.

7.7 Såfremt Kunden afbestiller en opgave senere end 24 timer før den aftalte flyttedag, er AF berettiget til at afkræve Kunden 50% af opgavens aftalte pris jf. Kundens bekræftelsesmail. Dette skal beregnes som tabt arbejdsfortjeneste.
AF kan i visse tilfælde vurdere, at planlægningen af opgaven ikke har krævet særligt meget arbejde, hvorfor AF i disse tilfælde ikke vil kræve betaling.

7.8 For skyldige beløb der ikke er betalt rettidigt til AF beregnes der 2% i rente pr. påbegyndt måned samt rykkergebyr på 100,- kr.

§8 Fortrolighed og videregivelse af persondataoplysninger

8.1 Ved indgåelse af en aftale med AF, accepterer Kunde, at dennes persondataoplysninger må videregives til AF’s tilknyttede underleverandører med henblik på at give vores tilknyttede flyttehold de bedst mulige forudsætninger, for at udføre en succesfuld opgave.

8.2 Ved indgåelse af en aftale med AF forpligter AF sig samtidig, til at behandle Kundes persondataoplysninger fortroligt. Det betyder, at Kundes information under ingen omstændigheder videregives til uvedkommende og/eller irrelevante tredjeparter. Kundes persondataoplysninger benyttes således kun i forbindelse med den bestilte opgave.

§9 Panteret og tvangssalg

9.1 Når flyttegods transporteres af AF, betragtes det som overgivet AF i håndpant for ethvert tilgodehavende AF har hos Kunden, hvis ikke der betales rettidigt.

9.2 Udebliver AF’s tilgodehavende mere end 1 måned efter at skriftligt påkrav er afsendt til den af kunden sidst opgivne adresse, er AF berettiget til uden yderligere varsel ved offentlig auktion eller på anden betryggende måde helt eller delvist at bortsælge det tilbageholdte gods m.m. til dækning af sit tilgodehavende med tillæg til dækning af samtlige omkostninger.

§10 Vedr. opbevaring

10.1 Farligt gods samt hurtigt fordærvelige varer modtages ikke til opbevaring. Rengøring eller vedligeholdelse påfalder ikke indenfor AF ́s ansvar. Kunden har pligt til at oplyse AF, såfremt der er kasser eller genstande af særlig værdi (+5.000 kr.).
AF ́s erstatningsansvar frafalder helt ved skader eller bortkomst, der er opstået under transport eller under indboets indsættelse på lager, som er udført af kunden eller af tredjepart. AF er ikke ansvarlig for angreb af skadedyr af nogen art, som ikke kan tilregnes firmaets forhold.

10.2 Besigtigelse af det opbevarede gods, samt udtagning af enkelte ting m.v. kan ske efter nærmere aftale med AF. AF takserer Kunden et gebyr ved sådanne tilfælde.

10.3 Alt indbo pakkes forsvarligt i opbevaringsrummet. Ved opbevaring kan støv forekomme, dette må betragtes som en naturlig ting.

10.4 Kunden kan til enhver tid opsige aftalen med 14 dages varsel. AF kan til enhver tid opsige aftalen med 1 måneds varsel.

10.5 Lejen for opbevaringsrummet betales d. 01 hver måned. Lejen kan også være forudbetalt på bestemt tid.

10.6 AF henvender sig til kunden på den sidst oplyste adresse. Såfremt kunden forsømmer at melde adresseændring, er Kunden ansvarlig for alle følger heraf, herunder udgifter i forbindelse i leje af depotrum. Vi henviser til §9 stk. 2.

10.7 Før udlevering af indbo kan finde sted, skal AF’s tilgodehavende være betalt. Såfremt betalingen af opbevaringsrummet ikke er foretaget indenfor 1 måned, henvises der til §9 stk. 2. Samme tilfælde vil gøre sig gældende, såfremt kunden opgiver sin ret til genstandene, eller hvis kunden er forsvundet og forgæves søgt lokaliseret over en længere periode. Alle AF`s udgifter og omkostninger søges dækket ved bortsalg af indbo på tvangsaktion, evt. overskydende salgssum udbetales til Kunden.

10.8 Ved opbevaring på AF’s tilknyttede opbevaringsrum benytter kunden sin egen indboforsikring. Kunden skal selv sørge for at gøre sit forsikringsselskab opmærksom på opbevaringsstedet. En indboforsikring dækker b.la. brandskade, vandskade, og indbrudstyveri, hvor der er brudt ind i en aflåst bygning. Kunden er selv ansvarlig for at følge op på dette, da det kan være forskelligt fra forsikringsselskab til forsikringsselskab.

Generelle handelsvilkår- og betingelser vedrørende flytning og transport

§1 Vilkår

1.1 Nærværende betingelser og vilkår udgør det fulde aftalegrundlag. Vilkår som ikke fremgår af nærværende betingelser, kan ikke gøres gældende, medmindre der på forhånd er truffet en særlig skriftlig aftale.

1.2 I nærværende betingelser vil Atlas Flytteservice IVS benævnes AF.

1.3 Ved Kunde og Kunden skal det forstås ejeren respektive den, der på ejers vegne er bemyndiget til at bestille flytning og/eller transport.

§2 Flytning og transport

2.1 En ”normal” flytning og transport indbefatter ned- og opbæring af flyttegods, kørsel til den nye adresse samt løs anbringelse af flyttegods efter kundens anvisninger.

2.2 Ved bestilling af flytning, er af- og påmontering som udgangspunkt ikke inkluderet, men kan tilkøbes ved nærmere aftale. Såfremt Kunden allerede i sin flytteforespørgsel har efterspurgt af- og påmontering vil det være inkluderet i tilbuddet.

2.3 Hvis kunden ønsker ned- og udpakning, på-og afmontering eller flytning af genstande over 70 kg skal dette aftales på forhånd.

2.4 Kundens afbestilling af flytningen/transporten skal meddeles senest 24 timer før den aftalte dag. Såfremt afbestilling ikke medelles rettidigt henvises der til §7, stk. 7.

2.5 AF forbeholder sig retten til en forsinkelsesbuffer på 3 timer, hvor der ikke kan diskuteres nedslag i pris. Dette skyldes, at der tages forbehold for, at opgaven som flytteholdet er ude på forinden kan være mere omfattende end først angivet af den pågældende kunde. Herudover tages der også forbehold for, hvis der skulle opstå uforudsete problemer med bilen, forekomst af sygdom hos AF’s personale eller lignende.

2.6 Udover egne flyttehold, forbeholder AF sig retten til også at benytte tilknyttede samarbejdspartnere som underleverandører til at udføre opgaven. Såfremt dette er tilfældet, vil al form for kommunikation og planlægning stadig varetages af AF og den aftalte pris jf. Kundens bekræftelsesmail vil under ingen omstændigheder påvirkes pga. dette.
Dette kan fx. skyldes travlhed og/eller, at vi har en tilknyttet leverandør vi finder særlig hensigtsmæssig at benytte, fordi denne er specialiseret i lige netop den type opgave/r, som Kunden skal have udført.

§3 Farligt gods

3.1 Farligt gods transporteres ikke uden, at der forudgående er truffet særlig aftale herom.

3.2 Ved bestilling af kørsel med farligt gods, skal Kunden til enhver tid oplyse AF om alle relevante og nødvendige oplysninger, således at godset kan transporteres iht. gældende myndighedskrav. Såfremt AF ikke har modtaget alle relevante og nødvendige oplysninger inden flytningen af det farlige gods, kan evt. erstatningskrav ikke gøres gældende.

§4 Specifikke regler og vilkår vedr. flytning og transport til udlandet

4.1 Ved bestilling af udlandstransport gælder følgende yderligere betingelser også:

4.2 Kunden bekræfter ved sin bestilling, at der ikke er toldpligtige eller ulovlige effekter i gods, flyttekasser og indbo (som f.eks. tobak, spiritus, porno, narkotika, tyvekoster, våben, eller andet, der strider mod lokale, nationale eller internationale lovgivninger).

4.3 AF forbeholder sig ret til regulere den aftalte pris i tilfælde af, at der efter dagen, hvor tilbuddet er afgivet sker ændringer af f.eks. færgetakster, broafgifter, valutakurser eller såfremt § 4, stk. 2 ikke overholdes.

4.4 Kundens afbestilling af en flytning/transport til udlandet skal meddeles senest 14 dage før den aftalte flyttedag. Sker afbestillingen ikke rettidigt henvises der til §7, stk. 7.

4.5 Erstatningsansvar ved transport mere end 24 timers kørsel fra Danmark samt internationale transporter udføres i henhold til CMR-loven. Erstatningsbeløbet er max 8,33 sdr/kg. pr. beskadiget eller bortkommet gods. (Special Drawing Rights) (ca. 90 kr.) pr. kg. gods.

§5 Erstatningsansvar vedr. flytning samt transport

5.1 AF’s erstatningsansvar begrænses af følgende.

5.2 Eventuelle skader på inventar som AF måtte forvolde under flytning og transport, erstattes med max. kr. 1.000.000 kr. pr. transport samt 50.000 kr. for en enkelt genstand eller indholdet af en flyttekasse/kolli. Kundens selvrisiko udgør kr. 3.500,00 ved enhver skade. Følgende begrænsninger gør sig gældende ved disse genstande: Malerier, kunstgenstande, antikviteter, ægte tæpper og lignende erstattes med max. kr. 5.000 pr. genstand.

5.3 Har Kunde værdifulde genstande (+5.000 kr.), der skal flyttes, skal AF til enhver tid have klar besked herom.

5.4 AF kan nægte at flytte en genstand, hvis det vurderes at det er farligt for genstanden, vores personale eller i anden forstand.

5.5 Flyttes eller transporteres der genstande/kolli, efter AF har påvist at dette ikke vil være forsvarligt, fralægger AF sig ethvert ansvar for det flyttede.

5.6 Vi anbefaler alle kunder at tegne en udvidet transportforsikring med eget forsikringsselskab ved flytning af genstande, hvis værdi overstiger det maksimale erstatningskrav som forklaret §5 stk. 2.

5.7 AF’s erstatningsansvar bestemmes i henhold til genanskaffelsesprisen umiddelbart inden skaden indtrådte. Affektionsværdi eller anden særlig værdi erstattes ikke.

5.8 AF er ikke ansvarlig for bortkomst af ejendele/indbo i følgende tilfælde: Ved på– og aflæsning vil der forekomme situationer, hvor flyttemændene ikke har udsyn til bilen, f.eks. hvis de flytter til en lejlighed på 3.sal. Derfor anbefaler vi altid, at man selv er til stede, for at holde opsyn med bilen, imens flyttemændene bærer inventaret ind i boligen. Alternativt kan man også få et familiemedlem eller en ven til at holde opsyn med bilen, imens flyttemændene bærer inventaret ind i boligen.

5.9 AF påtager sig ikke ansvar for skader på: uforsvarligt/mangelfuldt emballeret gods, som angivet i vores pakkeliste. Alt gods skal være pakket i henhold til AF’s pakkeliste, for at der kan indtræde erstatningsansvar for AF.

5.10 Hvis kunden hjælper med at håndtere flyttegods, frafalder AF’s erstatningesansvar.

5.11 Gods som kunne pakkes forsvarligt i flyttekasser, men ikke er pakket i flyttekasser, erstattes ikke.

5.12 AF erstatter ikke skader opstået på dørkarme, vinduer mm. under flytning. Dette er da der ofte er uhåndterlige møbler eller genstande, som uanset flytteteknik, osv., ikke kan kringles ud af døre/vinduer uden risiko for at der sker noget. Her kan man undgå mange problemer, ved så vidt muligt at skille de møbler man har ad, eller at bestille os til at gøre det.

  • Vin, tobak og spiritus erstattes ikke.

  • Inventar som kunden selv har pakket i kasser, container, kartoner, kurve, møbler eller lignende erstattes ikke med mindre der er synlige skader på emballagen ved modtagelse af inventaret (aflæsning).

  • Alle former for elektrisk udstyr erstattes ikke medmindre AF har forvoldt synlige skader på genstandene.

  • AF ́s erstatningsansvar frafalder helt ved flytning af gods, der af en eller anden grund ved sin beskaffenhed ikke kan tåle de normale påvirkninger ved håndtering og/eller kørsel.

5.13 AF er ikke ansvarlig for bortkomst eller beskadigelse af penge, pengeeffekter, smykker, guld, sølv, juvel-sten eller lignende.

5.14 AF er ikke ansvarlig for skader, der skyldes omstændigheder, som AF ikke er gjort bekendt med eller andre uforudsigelige forhold (force majeure).

5.15 AF forbeholder sig retten til at dokumentere ved billeder og video ved start af flytningen. Således har vi mulighed for, at kunne dokumentere, hvis nødvendigt. Dette kan fx være relevant, hvis vi skal påvise, hvad der har været beskadiget allerede før flytningen iværksattes.

5.16 Beskadiges enkelte dele af en genstands helhed (såsom sengeben på en seng), er AF ikke ansvarlig for en eventuel værdiforringelse af selve helheden. Det vil i ovennævnte eksempel betyde, at AF ikke erstatter hele sengen, men derimod kun sengebenene.

5.17 Ved forsikringssager overgår ejendomsretten af den beskadigede genstand til AF, så snart erstatningen er betalt. Hvis dette af diverse grunde ikke kan lade sig gøre, frafalder erstatningsgrundlaget.

5.18 I stedet for kontant erstatning kan AF efter aftale med Kunden reparere den beskadigede genstand ved brug af relevante fagmænd. AF kan også levere en genstand, som er identisk med den beskadigede genstand.
AF’s erstatningsansvar begrænses til den beskadigede genstands genanskaffelsesværdi med fradrag af værdiforringelse for alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder.

5.19 Skader på ud- og indgange erstattes ikke, såfremt genstande ikke kan komme igennem disse Vi henviser til §5 stk. 12.

§6 Reklamation

6.1 Ønsker Kunden at gøre krav på erstatning fordi denne mener, at der er forvoldt synlige skader eller mangler på flyttegodset imødeser AF, at Kunden gør det tilknyttede flyttehold opmærksomme på dette allerede ved modtagelsen af flyttegodset. Herefter skal Kunden hurtigst muligt kontakte AF’s kundeserviceafdeling.
Skadeanmeldelse samt vedhæftet billeddokumentation skal inden for 48 timer efter godset er modtaget, fremsendes til AF. For øvrige skader skal skriftlig reklamation ligeledes være fremsendt til AF senest 48 timer efter modtagelse af godset.
Erstatningskrav kan under ingen omstændigheder gøres gældende, såfremt ovennævnte frister ikke overholdes af Kunden.

§7 Pris og betaling

7.1 AF har ikke nogle former for helligdags, weekend- eller nattillæg.

7.2 AF forbeholder sig retten til at kræve et tungløfttillæg, hvis dette findes nødvendigt (kan også aftales inden løft). Dette er et byrdetillæg på 500,- kr., der af AF kan kræves, når der skal flyttes genstande, der vejer 70kg eller mere. Beløbet går ubeskåret til flytteholdet. Ved specialflytninger som fx. klaver, flygler, pianetter, våbenskabe mm. er byrdetillægget altid medregnet i vores tilbud.

7.3 Såfremt forholdene på fra- og/eller tilflytningsadressen har været årsag til, at AF er blevet påført unormale udgifter kan AF gøre krav på merbetaling. Her tilregnes især besværlige, direkte farlige eller måske ligefrem umulige tilkørselsforhold, trapper eller generelle adgangsforhold.

7.4 Såfremt AF er bestilt til en opgave, hvor vi forgæves har forsøgt at levere en genstand, fordi den ikke har kunne komme igennem en dør, port eller lign skal Kunden alligevel betale den aftalte pris jf. Kundens bekræftelsesmail.

7.5 AF forbeholder sig retten til at justere prisen, såfremt den bestilte opgave i realiteten afviger fra den beskrevne opgave, som AF har afgivet tilbud på. Ved bestilling af en opgave forpligter Kunden sig således til, at den beskrevne opgave er repræsentativ for opgavens reelle omfang, hvad angår generelle forhold, størrelse på bolig og mængden af inventar.

7.6 Betaling skal være AF i hænde senest 23:59 på selve flyttedagen. Såfremt der betales digitalt på en helligdag eller weekenden, hvor betalingen derfor kan være forsinket, kan AF til enhver tid kræve dokumentation på betalingen, såfremt AF finder dette nødvendigt. Der kan i særlige tilfælde kræves forudbetaling, såfremt der er truffet skriftlig aftale herom eller ved udlandstransport.

7.7 Såfremt Kunden afbestiller en opgave senere end 24 timer før den aftalte flyttedag, er AF berettiget til at afkræve Kunden 50% af opgavens aftalte pris jf. Kundens bekræftelsesmail. Dette skal beregnes som tabt arbejdsfortjeneste.
AF kan i visse tilfælde vurdere, at planlægningen af opgaven ikke har krævet særligt meget arbejde, hvorfor AF i disse tilfælde ikke vil kræve betaling.

7.8 For skyldige beløb der ikke er betalt rettidigt til AF beregnes der 2% i rente pr. påbegyndt måned samt rykkergebyr på 100,- kr.

§8 Fortrolighed og videregivelse af persondataoplysninger

8.1 Ved indgåelse af en aftale med AF, accepterer Kunde, at dennes persondataoplysninger må videregives til AF’s tilknyttede underleverandører med henblik på at give vores tilknyttede flyttehold de bedst mulige forudsætninger, for at udføre en succesfuld opgave.

8.2 Ved indgåelse af en aftale med AF forpligter AF sig samtidig, til at behandle Kundes persondataoplysninger fortroligt. Det betyder, at Kundes information under ingen omstændigheder videregives til uvedkommende og/eller irrelevante tredjeparter. Kundes persondataoplysninger benyttes således kun i forbindelse med den bestilte opgave.

§9 Panteret og tvangssalg

9.1 Når flyttegods transporteres af AF, betragtes det som overgivet AF i håndpant for ethvert tilgodehavende AF har hos Kunden, hvis ikke der betales rettidigt.

9.2 Udebliver AF’s tilgodehavende mere end 1 måned efter at skriftligt påkrav er afsendt til den af kunden sidst opgivne adresse, er AF berettiget til uden yderligere varsel ved offentlig auktion eller på anden betryggende måde helt eller delvist at bortsælge det tilbageholdte gods m.m. til dækning af sit tilgodehavende med tillæg til dækning af samtlige omkostninger.

§10 Vedr. opbevaring

10.1 Farligt gods samt hurtigt fordærvelige varer modtages ikke til opbevaring. Rengøring eller vedligeholdelse påfalder ikke indenfor AF ́s ansvar. Kunden har pligt til at oplyse AF, såfremt der er kasser eller genstande af særlig værdi (+5.000 kr.).
AF ́s erstatningsansvar frafalder helt ved skader eller bortkomst, der er opstået under transport eller under indboets indsættelse på lager, som er udført af kunden eller af tredjepart. AF er ikke ansvarlig for angreb af skadedyr af nogen art, som ikke kan tilregnes firmaets forhold.

10.2 Besigtigelse af det opbevarede gods, samt udtagning af enkelte ting m.v. kan ske efter nærmere aftale med AF. AF takserer Kunden et gebyr ved sådanne tilfælde.

10.3 Alt indbo pakkes forsvarligt i opbevaringsrummet. Ved opbevaring kan støv forekomme, dette må betragtes som en naturlig ting.

10.4 Kunden kan til enhver tid opsige aftalen med 14 dages varsel. AF kan til enhver tid opsige aftalen med 1 måneds varsel.

10.5 Lejen for opbevaringsrummet betales d. 01 hver måned. Lejen kan også være forudbetalt på bestemt tid.

10.6 AF henvender sig til kunden på den sidst oplyste adresse. Såfremt kunden forsømmer at melde adresseændring, er Kunden ansvarlig for alle følger heraf, herunder udgifter i forbindelse i leje af depotrum. Vi henviser til §9 stk. 2.

10.7 Før udlevering af indbo kan finde sted, skal AF’s tilgodehavende være betalt. Såfremt betalingen af opbevaringsrummet ikke er foretaget indenfor 1 måned, henvises der til §9 stk. 2. Samme tilfælde vil gøre sig gældende, såfremt kunden opgiver sin ret til genstandene, eller hvis kunden er forsvundet og forgæves søgt lokaliseret over en længere periode. Alle AF`s udgifter og omkostninger søges dækket ved bortsalg af indbo på tvangsaktion, evt. overskydende salgssum udbetales til Kunden.

10.8 Ved opbevaring på AF’s tilknyttede opbevaringsrum benytter kunden sin egen indboforsikring. Kunden skal selv sørge for at gøre sit forsikringsselskab opmærksom på opbevaringsstedet. En indboforsikring dækker b.la. brandskade, vandskade, og indbrudstyveri, hvor der er brudt ind i en aflåst bygning. Kunden er selv ansvarlig for at følge op på dette, da det kan være forskelligt fra forsikringsselskab til forsikringsselskab.